FNV Bouw maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten

 Veelgestelde vragen 

Veelgestelde vragen 

Arbeidsvoorwaarden

CAO Afbouw: gelden er wachtdagen bij ziekte?

De werkgever mag vanaf de eerste ziekmelding één wachtdag inhouden. U heeft het recht deze werkdag op eigen verzoek in te wisselen voor een roostervrije dag, voor zover deze nog niet zijn vastgesteld in het bedrijf waar u werkzaam bent.

CAO Afbouw: heb ik recht op loondoorbetaling tijdens ziekte?

Ja, in geval van ziekte heeft u recht op doorbetaling van:
1e jaar 100%

2e jaar 70%

van het vast overeengekomen loon en de daarbij behorende vakantiewaarde.

CAO Afbouw: is er recht op verlof ten behoeve van stervensbegeleiding?
U heeft recht op maximaal tien dagen betaald verlof per jaar ten behoeve van stervensbegeleiding van uw kinderen, partner of ouders.
CAO Afbouw: kom ik bij arbeidsongeschiktheid in aanmerking voor een eindejaarsuitkering?

Brutobedragen:
80% of meer:          € 550,10
65-80%:                 € 440,09
55-65%:                 € 357,57
45-55%:                 € 302,56
35-45%:                 € 247,55
 
De eenmalige uitkering voor IVA-uitkeringsgerechtigden bedraagt € 550,10 (bruto).

CAO Afbouw: wat gebeurt er met reeds ingeplande roostervrije dagen bij ziekte?
Reeds ingeplande roostervrije dagen komen bij ziekte te vervallen. U heeft bij ziekte wel recht op loondoorbetaling.
CAO Bouw (uta): Bouw ik vakantie en atv dagen op tijdens ziekte?
In geval van ziekte bouwt u (vanaf 1 januari 2012) vakantiedagen en ATV-dagen op over de gehele ziekte periode.
CAO Bouw (uta): hoe vaak mag een werkgever een tijdelijke (jaar)contract aanbieden?
Als meerdere contracten een periode van 36 maanden hebben overschreden, met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, dan geldt met ingang van die dag het laatste contract als een contract voor onbepaalde tijd.

Als drie contracten voor bepaalde tijd elkaar hebben opgevolgd, met tussenpozen van minder dan drie maanden, geldt het laatste contract als een contract voor onbepaalde tijd.
CAO Bouw (uta): ik ben Uta medewerker en ik heb de afgelopen periode overuren gemaakt, heb ik recht op een extra toeslag?
Voor UTA-werknemers is in de CAO geen vaste overwerkvergoeding vastgelegd. Uw werkgever moet vooraf schriftelijk bekend maken op welke wijze compensatie wordt gegeven. Als uw werkgever dit niet heeft gedaan of als de compensatie minder dan het afgesproken uurloon bedraagt, dan worden uw over uren in de functie tot en met niveau drie minimaal vergoed tegen het geldende salaris per uur dan wel tijd voor tijd.
CAO Bouw (uta): Ik ben uta-werker en heb al 2x een jaarcontract gehad. Mag de werkgever mij nogmaals een jaarcontract aanbieden?

Voor UTA-werknemers is er geen aanvullende bepaling opgenomen in de cao voor de bouwnijverheid. Dat betekent dat de wet geldt.
In het Burgelijk Wetboek staat dat een werkgever aan een UTA medewerker maximaal 3 contracten mag aanbieden binnen een maximale periode van 3 jaar (36 maanden). U kunt dus nog een jaarcontract aangeboden krijgen.

CAO Bouw (uta): ik ben van 40-urige werkweek naar een 32-urige werkweek, heeft dit effect op mijn vrije dagen?
De opbouw van verlof is gebaseerd op een 40-urige werkweek. Als u 32 uur gaat werken, bouwt u 1/5 deel minder verlofdagen per vakantiejaar op.
CAO Bouw (uta): ik werk xxx jaar bij de zaak, heb ik nu recht op een bruto maandsalaris?
U heeft geen recht op een bruto maandsalaris. In de CAO is geen regeling opgenomen m.b.t. jubilarissen. Het is mogelijk dat uw werkgever dit zelf heeft opgenomen in het bedrijfsreglement. Dit kunt u opvragen bij uw werkgever.
CAO Bouw (uta): kan mijn werkgever mij verplichten door te werken tijdens de bouwvak?
U heeft geen recht op verlof tijdens de bouwvak. Als de werkgever door wil werken tijdens deze periode, kan hij u hiertoe verplichten. Heeft u verlof aangevraagd over deze periode en heeft de werkgever hier toestemming voor gegeven, dan kan de werkgever uw verlof niet intrekken en kunt u niet verplicht worden door te werken.
CAO Bouw (uta): komt er een regeling eenmalige uitdiensttreding voor oudere werknemers i.v.m. de recessie?
Binnen de sector bouw heeft u recht op een eenmalige aanvulling op uw WW-uitkering. Deze kunt u aanvragen bij uw vakbondsconsulent.
Daarnaast kunnen oudere werknemers bij werkloosheid de vrijwillige voortzetting pensioenpremie aanvragen. Dit kunt u tevens bij uw vakbondsconsulent aanvragen.
CAO Bouw (uta): krijg ik (doorbetaalde) vrije dagen voor een bruiloft?

U heeft recht op een vrije dag indien het de bruiloft van een famielid betreft. U krijgt het loon over deze vrije dag niet rechtstreeks doorbetaald van uw werkgever. Uw werkgever stort per jaar de geldswaarde van 3 vrije dagen op uw tijdspaarfonds rekening. U kunt deze vrije dag dan ook declareren van uw tijdspaarfonds rekening.

Uta-werknemers (die niet deelnemen aan het tijdspaarfonds) krijgen de eerste 3 dagen kort verzuim doorbetaald.

CAO Bouw (uta): krijg ik doorbetaalde vrije dagen als ik ga trouwen?

Feestelijke gebeurtenissen zoals ondertrouw of huwelijk binnen de familiale sfeer vallen onder het kort verzuim. Uw werkgever stort ten behoeve van kort verzuim de geldswaarde van drie dagen op uw tijdspaarfonds rekening. U krijgt tijdens de opname van deze kort verzuim dagen dan ook geen loon uitbetaald, uw werkgever heeft immers de geldswaarde van drie dagen op uw tijdspaarfonds rekening gestort. Indien u verlof opneemt mag u deze vrije dagen declareren van uw tijdspaarfondsrekening. UTA-werknemers die niet deelnemen aan het tijdspaarfonds ontvangen over de eerste drie dagen van het kort verzuim loondoorbetaling. Heeft u in een jaar meer dan drie dagen kort verzuim opgenomen en gaat u trouwen, dan heeft u wel recht op verlof maar niet op loondoorbetaling.

CAO Bouw (uta): mijn werkgever is verhuisd, met als gevolg een flinke reisafstand. Wat is voor mij acceptabel?
Een reistijd van drie uur of minder wordt gezien als acceptabel voor een werknemer. Als de heen- en terugreis in totaal boven de drie uur uitkomen, kan dit niet gevergd worden van u.
Cao Bouw (uta): Op hoeveel roostervrije dagen heb ik recht?
Uta-personeel heeft 15 roostervrije dagen per jaar.
CAO Bouw (uta): op hoeveel vrije dagen heeft een Uta-werknemer recht?
UTA-werknemers hebben gedurende een volledig vakantiejaar recht op verlof met behoud van loon.

Leeftijd    Tot 18 jaar    18 t/m 54 jaar    55 t/m 59 jaar    60 jaar of ouder

Wettelijk        20                20                    20                    20

Bovenwett.    7                    5                     5                      5

Seniorendgn                                               9                    11

Totaal           27                25                    34                   36

 

 

CAO Bouw (uta): wanneer wordt mijn vakantiegeld overgemaakt, vooraf of achteraf?
Het vakantietoeslagjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar. Per werkgever kan een andere periode worden vastgesteld, dit moet schriftelijk aan u worden bekend gemaakt.
Cao Bouw: Als ik uit dienst ga, wordt mijn saldo aan vakantiedagen dan uitbetaald?
De bovenwettelijke vakantiedagen die u over heeft, worden niet uitbetaald. De geldwaarde hiervan zit al in het Tijdspaarfonds. Als u naast de bovenwettelijke dagen nog wettelijke vakantiedagen over heeft, worden deze wel uitbetaald. Indien gewenst kunt u in overleg met de werkgever kijken of u de dagen nog kunt opnemen voor het einde van de opzegtermijn.
CAO Bouw: de geldswaarde van welke dagen worden in het Tijdspaarfonds gestort?
In het Tijdspaarfonds worden 5 bovenwettelijke vakantiedagen, 10 individuele roostervrije dagen en 3 kort verzuimdagen gestort.
CAO Bouw: de werkgever wil mij door laten werken tijdens de bouwvak. Mag dit zomaar?
U heeft recht op drie weken aaneengesloten zomervakantie en kan hiervoor een verzoek indienen bij de werkgever. De werkgever kan dit verzoek slechts weigeren in geval de bedrijfscontinuiteit in gevaar komt, maar de werkgever moet zoveel mogelijk rekening houden met uw verzoek.
CAO Bouw: gelden er wachtdagen bij ziekte?
Bij de tweede en derde ziekmelding gedurende een kalenderjaar hoeft de werkgever de eerst ziektedag niet door te betalen.
CAO Bouw: heb ik bij de bevalling van de partner recht op kraamverlof?

Ja, in de Wet Arbeid en Zorg is geregeld dat u recht heeft op twee werkdagen betaald kraamverlof nadat uw partner is bevallen. Het verlof dient wel binnen 4 weken nadat moeder en kind zijn thuisgekomen, opgenomen te worden.

In het principe akkoord voor de CAO voor de Bouwnijverheid is per 1 april 2012 afgesproken dat de bevalling van de partner uit de kortverzuim regeling wordt gehaald. U krijgt hiervoor 1 doorbetaalde vrije dag. Voor kraamverlof blijft echter bovenstaande wettelijke regeling gelden (2 dagen doorbetaald verlof).  

CAO Bouw: heb ik recht op een voedingstoelage als ik in de kost zit?

Indien het werk zo ver van uw woning gelegen is dat dagelijks huiswaarts keren onredelijk zou zijn, dan heeft u ter tegemoetkoming in de kosten voor voeding recht op een toelage van € 6,65 per dag. 

CAO Bouw: heb ik recht op loondoorbetaling bij ziekte?
U heeft het eerste jaar van ziekte recht op 100% doorbetaling van uw loon. In het tweede ziektejaar heeft u recht op 70% van uw loon.
Cao Bouw: Heb ik recht op reisurenvergoeding als ik bij gedeeltelijke werkhervatting wegens ziekte geen volledige dag werk?
In het geval van gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid worden reisuren niet ineens gewerkte uren wanneer u reist binnen de normale werktijden. U heeft dus recht op reisuren omdat u nu eenmaal heen en terug naar uw werk moet reizen en u op basis daarvan voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld in de cao.
CAO Bouw: heb ik recht op reisurenvergoeding en/of de chauffeurstoeslag als ik een cursus bijwoon?
Nee, u heeft alleen recht op reiskosten, niet op reisurenvergoeding en/of de chauffeurstoeslag.
Cao Bouw: Heb ik recht op rouwverlof?
Als uw partner of een naast familielid is overleden, heeft u recht op maximaal tien dagen betaald rouwverlof. U moet dit verlof in principe direct na het overlijden opnemen. Uw werkgever betaalt tijdens het rouwverlof het vast overeengekomen loon / salaris.
Cao Bouw: Heb ik recht op verlof voor stervensbegeleiding?
Als uw partner of een naast familielid op sterven ligt, heeft u recht op maximaal tien dagen betaald verlof voor stervensbegeleiding. Dit recht heeft u één keer per periode van twaalf maanden. Uw werkgever betaalt het vast overeengekomen loon / salaris. Indien u meer dan tien dagen nodig heeft voor stervensbegeleiding, kunt u aanvullend onbetaald verlof opnemen.
CAO Bouw: ik ben inclusief reistijd meer dan 11,5 uur aan het werk, mag dit?
Nee, indien uw arbeidstijd, pauze en de werkelijke reistijd tezamen meer bedragen dan 11,5 uur per dag, dient de arbeidstijd te worden ingekort.
CAO Bouw: ik ben reeds lange tijd ziek. Kan ik mij laten omscholen?
Bouwplaatsmedewerker kunnen eens in de 5 jaar gebruik maken van het Adviescentra Loopbaanbeleid. Hier zal er na een assessment een individueel opleidingsplan en een scholingstraject worden opgesteld waarvoor, naast de bijdrage van werkgever en werknemer, collectieve middelen beschikbaar zijn.
CAO Bouw: ik ben sinds 1 juni in dienst bij een nieuwe werkgever. Ik heb nog niet genoeg dagen opgebouwd om de gehele bouwvak doorbetaald te krijgen. Wat nu?

Er zijn verschillende mogelijkheden die u met de werkgever moet bespreken:

- u neemt een voorschot op de vakantiedagen die u gedurende uw contract gaat opbouwen. Uw verlofdagensaldo gaat dan tijdelijk in de min;

- U neemt een aantal dagen onbetaald verlof op;

- De werkgever compenseert de dagen die u tekort komt.

Het is belangrijk dat u dit voor de aanvang van de bouwvak met de werkgever bespreekt en dit schriftelijk vastlegt om eventuele onduidelijkheden te voorkomen.

CAO Bouw: ik ben vakantiewerker. Heb ik ook recht op vrije dagen?

Wanneer de werkgever de cao niet toepast (wat niet hoeft bij vakantiewerkers), dan moet  de wet worden gevolgd. Hierin staat dat u recht heeft op minimaal 4 maal de overeengekomen arbeidsduur per week aan vrije dagen per jaar. Omdat u vaak niet langer dan een week of 6 werkt, zal dit neerkomen op maximaal 2 vrije dagen.

CAO Bouw: ik ben xx jaar in dienst. Heb ik recht op een uitkering/vergoeding?
In de CAO Bouw is geen vergoeding/uitkering in verband met een dienstjubileum opgenomen. Hoewel dit niet verplicht is, zijn er veel werkgevers die bij een jubileum wel een uitkering toekennen. Wij willen u adviseren het bedrijfsreglement van uw werkgever te raadplegen.
CAO Bouw: ik heb een oproep ontvangen om te getuigen bij de rechtbank. Heb ik recht op doorbetaald verlof?

Dit valt onder kort verzuim. Het verschijnen bij de rechtbank om te getuigen valt onder: ‘een krachtens de wet persoonlijk opgelegde verplichting’. Dat betekent dat een bouwplaatsmedewerker hiervoor kort verzuim dient op te nemen en dit onbetaald verlof kan worden aangevuld met een uitbetaling uit het Tijdspaarfonds. De UTA-medewerker die niet deelneemt aan het Tijdspaarfonds krijgt de eerste drie dagen kort verzuim doorbetaald.

CAO Bouw: ik moet een cursus volgen. Heb ik recht op scholingsdagen?
Teneinde in de gelegenheid te zijn tot het volgen van cursussen, heeft u recht op gemiddeld twee scholingsdagen per kalenderjaar met behoud van het vast overeengekomen loon en bijbehorende bijdragen en premieverplichtingen. 

Cursussen die het Scholingsfonds vergoedt, worden gepubliceerd in de catalogus opleidingen CAO voor het Bouwbedrijf. Over het moment van opname van scholingsverlof dient tussen werkgever en werknemer overeenstemming te bestaan.
CAO Bouw: is een bouwplaatswerknemer van 55 jaar of ouder vrijgesteld van bereikbaarheidsdienst?
Nee, in de CAO wordt geen uitzondering gemaakt voor een bouwplaatswerknemer van 55 jaar of ouder.
CAO Bouw: is er een mogelijkheid tot vierdaagse werkweek?
Indien u 55 jaar of ouder bent, kunt u de werkgever verzoeken uw werkweek aan te passen tot vier dagen (32 uur). Om tot een vierdaagse werkweek te komen, gebruikt u de feestdagen, uw verlofdagen, uw roostervrije dagen (inclusief scholingsdagen) en uw seniorendagen. 

U gebruikt 15 verlofdagen voor de zomervakantie en indien een werknemer in geval van collectieve bedrijfssluiting in het kalenderjaar dagen tekort komt, heeft hij recht op maximaal vijf extra roostervrije dagen.
CAO Bouw: is er recht op prestatietoeslag gedurende ziekteverzuim?
De prestatietoeslag maakt onderdeel uit van het vast overeengekomen loon. Gedurende het eerste ziektejaar is er recht op volledige doorbetaling van het vast overeengekomen loon. Tijdens het tweede ziektejaar is recht op 70% doorbetaling van het vast overeengekomen loon.
CAO Bouw: is er recht op verlof ten behoeve van stervensbegeleiding?
Iedere werknemer heeft gedurende tien dagen per twaalf maanden recht op betaald verlof ten behoeve van de stervensbegeleiding in de terminale fase van een zieke partner, (pleeg)kind of bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad.
CAO Bouw: is het mogelijk mijn twee dagen ten behoeve van scholing in te zetten als verlofdagen?
U kunt uw twee scholigsdagen alleen inzetten als verlofdagen als u ouder bent dan 55 jaar en gebruik maakt van de regeling vierdaagse werkweek.
CAO Bouw: kan een werkgever weigeren mij verlof te geven?
Een verlofaanvraag moet u tijdig indienen bij de werkgever. Uw werkgever mag de aanvraag weigeren op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen (bijvoorbeeld een drukke periode). Per verlofaanvraag zal er dus een afweging gemaakt moeten worden.
CAO Bouw: kom ik in aanmerking voor een bonus bij re-integratie in de eigen functie?

Indien u in uw tweede ziektejaar re-integreert in uw oude of een nieuwe functie binnen of buiten het bedrijf of de bedrijfstak, bestaat onder de volgende voorwaarden recht op een bonus voor zowel de werkgever als de werknemer:
* de werknemer moet minstens twee maanden onafgebroken weer aan het werk zijn; wordt de periode van twee maanden onderbroken door vakantie, dan wordt de periode van twee maanden met de duur van die vakantie verlengd; 
 * de werknemer moet met dit werk minstens 50% verdienen van het vast overeengekomen loon of salaris dat hij verdiende voordat hij arbeidsongeschikt werd.

CAO Bouw: mag een onderwijsinstelling afwijken van het percentage praktijk van de BBL-opleiding?
Nee, het percentage praktijk van de BBL-opleiding is wettelijk geregeld. De leerling-werknemer moet 4 dagen (wettelijk gezien minimaal 3 dagen) praktijktijd krijgen. Dit kan wel eventueel worden opgespaard zodat de leerling eerst een aantal weken theorie krijgt en hierna 5 dagen praktijk.
CAO Bouw: mijn werkgever weigert mijn reisuren uit te betalen, wat kan ik hier aan doen?
Als u lid bent van FNV Bouw, kunt u via de bond een vordering instellen bij uw werkgever. U kunt contact opnemen met de helpdesk op het telefoonnummer 0900 368 268 9.
Cao Bouw: Moet de werkgever de vakantiedagen doorbetalen?
De wettelijke vakantiedagen moeten door uw werkgever worden doorbetaald. Bij een fulltime dienstverband heeft u dus recht op 20 betaalde vakantiedagen per jaar. De bovenwettelijke dagen hoeven niet te worden doorbetaald. De geldwaarde hiervan zit in het Tijdspaarfonds.
CAO Bouw: naar welk e-mailadres kan ik het formulier "verzoek uitbetaling tijdspaarfonds" mailen?
tijdspaarfonds@fnvbouw.nl

Let op: formulier moet voorzien zijn van handtekening en dus ingescand zijn.
Cao Bouw: Op hoeveel roostervrije dagen heeft de bouwplaatsmedewerker recht?
U heeft recht op 22 roostervrije dagen per jaar.
Deze zijn als volgt verdeeld:
2 scholingsdagen
Als u geen scholing volgt, bent u deze dagen kwijt.
10 collectieve roostervrije dagen
10 vrij opneembare roostervrije dagen
Cao Bouw: Op hoeveel verlofdagen heb ik recht bij bevalling van mijn partner?
Op basis van de cao voor de Bouwnijverheid heeft u bij de bevalling van uw partner recht op één dag verlof. Uw werkgever betaalt het vast overeengekomen loon / salaris over deze dag aan u door. Daarnaast heeft u op grond van de wet bovendien recht op twee dagen betaald kraamverlof. Kraamverlof moet u binnen 4 weken na de bevalling opnemen.
CAO Bouw: op hoeveel vrije dagen heb ik recht?
Bouwplaatswerknemers hebben gedurende een volledig vakantiejaar recht op verlof met behoud van loon.

                Tot 18 jaar        18t/m 54 jr        55t/m59 jr        60 jr of ouder
Wett.                20                     20                     20                   20
B.wett.                9                      5                       5                    5
Seniorendgn                                                        10                   13
Totaal                29                    25                     35                    38
CAO Bouw: op welk loon heb ik recht als ik werk via een uitzendbureau die de NBBU-cao hanteert?
NBBU hanteert het minimumloon van de CAO voor de Bouwnijverheid.
CAO Bouw: Tot hoe laat worden verzoeken uitbetaling tijdspaarfonds verwerkt op de maandag?
De via de fax of e-mail binnengekomen formulieren die op maandag voor 13.00 uur zijn binnengekomen worden meegenomen met de betaling van desbetreffende week. De formulieren die na die tijd binnenkomen gaan mee met de betaling van de week daarop.
CAO Bouw: valt een vakantiekracht onder de Collectieve Ongevallenverzekering?

Als de werkgever een aansluitnummer bij APG (voormalig Cordares) heeft, valt de vakantiekracht onder de Collectieve

Ongevallenverzekring. Bepalend is of er premies voor deze werknemer betaald zijn.

CAO Bouw: valt een vakantiewerker onder de cao?

Een vakantiewerker is een student/scholier die alleen in de schoolvakanties binnen een bedrijf werkzaam is en dan niet langer dan een periode van 8 weken per jaar. De CAO voor de Bouwnijverheid geldt niet voor de vakantiewerker. Een vakantiewerker heeft recht op het minimumloon voor jeugdige werknemers.

CAO Bouw: vanaf hoeveel km woon-werkverkeer heb ik recht op reisurenvergoeding van de werkelijke reistijd?
Conform de CAO voor de Bouwnijverheid heeft u bij woon-werkverkeer enkele reis van 105 km of meer, recht op de werkelijke reistijd.
CAO Bouw: wanneer heb ik recht op de eenmalige uitkering ivm werkloosheid?
U heeft recht op de eenmalige uitkering WW:
* indien u werkloos bent;
* indien u in de 12 maanden voorafgaand niet eerder een eenmalige uitkering heeft ontvangen;
CAO Bouw: wanneer kom ik in aanmerking voor de eindejaarsuitkering arbeidsongeschikten?

Werknemers met een IVA- of 80-100% WGA-uitkering ontvangen (onder bepaalde voorwaarden) een eindejaarsuitkering die in de maand december wordt uitbetaald.

 

Werknemers die vóór 1-1-2006 een gehele of gedeeltelijke WAO-uitkering hadden en nog steeds hebben, hebben recht op een eindejaarsuitkering naar rato. Cordares informeert de rechthebbenden.

CAO Bouw: Wanneer worden in 2014 de saldo overzichten Tijdspaarfonds verstuurd door APG (voorheen Cordares)?
APG verstuurt 4 maal per jaar een saldo overzicht. Zij doen dit in 2014 gedurende onderstaande periodes:
 
- 21 januari en 22 januari 2014
- 8 april en 9 april 2014
- 15 juli en 16 juli 2014
- 14 oktober en 15 oktober 2014
CAO Bouw: wat houdt de regeling seniorenverlof in?

Een werknemer heeft recht op extra vakantiedagen vanaf het moment dat hij 55 jaar wordt, te weten:
55 t/m 59 jaar       10 seniorendagen
60 t/m 65 jaar       13 seniorendagen.

Een werknemer die gedurende het vakantiejaar 55 of 60 jaar wordt heeft recht op deze dagen naar rato. 
Werknemers van 55 jaar of ouder kunnen het aantal vakantiedagen dat uitstijgt boven de 25 dagen naar keuze als volgt inzetten:                                                                  

* als extra seniorendagen;                                                

* als aanwending voor het realiseren van een vierdaagse werkweek.

CAO Bouw: wat is de hoogte van de overwerkvergoeding?

In geval van overwerk, kan de werknemer een keuze maken of hij de hem toekomende overwerkuren beloond wil hebben dan wel of hij omzetting in vrije tijd verlangt. De werknemer is verplicht om zijn keuze binnen drie werkdagen na het verrichten van het overwerk aan de werkgever bekend te maken. 

In geval de werknemer kiest voor beloning dan moet voor overwerkuren het vast overeengekomen uurloon met de volgende percentages worden verhoogd:
- voor de eerste 3 uren per dag, mits onmiddellijk voorafgaande of aansluitend aan de normale arbeidsdag: 25%,
- voor de overige overuren op een normale werkdag, vanaf maandag 05.00 uur en voor arbeid op zaterdag tot 21.00 uur: 50%,
- voor arbeid tussen zaterdag 21.00 uur en maandag 05.00 uur voor arbeid op een feestdag 100%.

CAO Bouw: wat is de hoogte van de stagevergoeding?
Gedurende de beroepsopleidende leerweg, geldt voor de leerling als richtlijn een vergoeding van € 400,00 bruto per maand of € 92,31 bruto per week.
CAO Bouw: wat is het verschil tussen metselaar I en metselaar II?
Metselaar I*
Het zelfstandig verrichten en repareren van alle soorten metselwerk, voegwerk en eenvoudig raapwerk; het leggen of herstellen van rioleringen alsmede herstellen of vernieuwen van tegelvloeren, wanden of pannendaken. 

Metselaar II*
Het op aanwijzing van een vakman verrichten van eenvoudig schoon metselwerk. Het zelfstandig verrichten van vuil metselwerk, voeg- en raapwerk.

Het verschil tussen een metselaar I  en II zit in het feit dat een metselaar I zijn werkzaamheden veelal zelfstandig verricht en een metselaar II  nog onder begeleiding van een vakman staat.
CAO Bouw: wat wordt bedoeld met "de in de normale werktijd vallende reisuren zullen als arbeidsuren worden betaald"?
Conform de cao komen reisuren gedurende de eerste 60 minuten voor rekening van de werknemer, tenzij hij als chauffeur is aangewezen. Dan heeft hij wel recht op uitbetaling van de eerste 60 minuten van de dag.

Indien de werknemer gezien de woon-werkafstand niet dagelijks huiswaarts keert, wordt de duur van de noodzakelijke reistijd die de werknemer maakt, vergoed als gewerkte uren inclusief de eerste 60 minuten.
CAO Bouw: welke bewijsstukken dien ik mee te nemen voor het aanvragen van de eenmalige uitkering in verband met werkloosheid?
U dient voor het aanvragen van de eenmalige uitkering in verband met werkloosheid de volgende documenten mee te nemen:
* Bewijs van inschrijving als werkzoekende bij het UWV of de beschikking toekenning WW-uitkering;
* Orgineel ontslagbewijs werkgever/curator;
* Kopie dagafschrift (post)bankrekening;
* Legitimatiebewijs;

U wordt op het VBC-kantoor tevens gevraagd een machtigingsformulier in te vullen. Hiermee verklaart u in de 12 maanden voorafgaand niet eerder een eenmalige uitkering te hebben ontvangen. Dit formulier dient naar waarheid te worden ingevuld. Bij onjuiste informatieverstrekking zal de eenmalige uitkering worden teruggevorderd.
CAO Bouw: worden de 5 bovenwettelijke dagen ook in het Tijdspaarfonds gestort?
Ja, deze 5 dagen zitten ook in het Tijdspaarfonds.
CAO Bouw: zit de prestatietoeslag in het garantieloon?
Nee, het garantieloon is exclusief prestatietoeslag.
CAO Bouw-UTA: is er een mogelijkheid tot vierdaagse werkweek?
Een werknemer van 55 jaar of ouder kan de werkgever verzoeken zijn werkweek aan te passen tot vier dagen (32 uur). Dit kan vanaf het moment dat de werknemer de 55-jarige leeftijd heeft bereikt. De werknemer van 55 jaar of ouder gebruikt hiervoor de feestdagen, zijn verlofdagen, zijn roostervrije dagen en zijn seniorendagen. De werknemer gebruikt 15 verlofdagen voor de zomervakantie.

Een werknemer in functieladder 1 hoeft geen dagen in te kopen. De werkgever betaalt de dagen die deze werknemer tekort komt door. Echter, in het geval voor deze werknemer sprake is van een collectieve wintersluiting waardoor hij verlof dagen tekort komt om een vierdaagse werkweek te realiseren, zal de werknemer ter compensatie een aantal weken vijf dagen werken.  

Een werknemer van 55 jaar of ouder ingedeeld in functieladder 2,3,4, of 5 heeft recht op maximaal vijf extra verlofdagen met behoud van salaris indien dit tekort het gevolg is van de collectieve wintersluiting en de werknemer drie weken aaneengesloten zomervakantie geniet.
CAO Dakbedekking: bij welke temperatuur kan ik in de zomer stoppen met werken?

U bent niet verplicht buitenwerkzaamheden te verrichten bij een temperatuur van 40 graden Celsius of hoger, gemeten op een hoogte van 1,50 meter boven de werkplek. Uw werkgever is in dat geval verplicht uw loon door te betalen.

CAO Dakbedekking: heb ik recht op loondoorbetaling bij ziekte?

0 tot 8 maanden: 100%
9 tot 16 maanden: 85%
Na 16 maanden: 70% van het individueel overeengekomen loon
 
Als de betrokken werkgever en werknemer gezamenlijk besluiten om na het tweede ziektejaar nog niet over te gaan tot de WIA-aanvraag, blijft doorbetaling van het individueel overeengekomen loon – met inachtneming van bovenstaande – gehandhaafd tot maximaal 156 weken.

CAO Dakbedekking: ik ga verhuizen en ga verder van mijn werk wonen. Heb ik nog recht op kilometervergoeding?
Ja, u heeft ook vanaf uw nieuwe woonadres recht op vervoermiddelenvergoeding.
CAO Dakbedekking: kom ik in aanmerking voor een bonus bij re-integratie?
Nee, er zijn geen cao-afspraken gemaakt over het verstrekken van een bonus bij succesvolle re-integratie.
CAO Dakbedekking: wanneer kom ik in aanmerking voor de eindejaarsuitkering voor arbeidsongeschikten?

Werknemers met een WAO-uitkering van vóór 1 januari 2006 hebben recht op een eenmalige uitkering, uit te betalen in de maand december.
€ 650,- bruto 80% of meer arbeidsongeschikt
€ 520,- bruto bij 65-80% arbeidsongeschikt
€ 423,- bruto bij 55-65% arbeidsongeschikt
€ 358,- bruto bij 45-55% arbeidsongeschikt
€ 293,- bruto bij 35-45% arbeidsongeschikt
€228,- bruto bij 25-35% arbeidsongeschikt
€ 163,- bruto bij 15-25% arbeidsongeschikt
De uitkering moet worden aangevraagd bij de vakbondsconsulent.
 
Als een werknemer op de peildatum 1 november een IVA-uitkering ontvangt, heeft hij recht op een eindejaarsuitkering van € 650,- bruto.

CAO Dakbedekking: wat zijn de verplichtingen van de werkgever bij hoge temperaturen op de werkplek?

De werkgever heeft de verplichting om te voorkomen dat de werknemers gezondheidsschade kunnen oplopen ten gevolge van hoge temperaturen op de werkplek. De werkgever moet beoordelen of dit risico aanwezig is en zonodig passende maatregelen nemen, bij voorkeur in overleg met de betrokken werknemers.

Als het 1,5 meter boven de grond 40 graden celcius of meer wordt, mag de werknemer stoppen met werken. In de cao staan afspraken over werken met een tropenrooster.

CAO Dakbedekking: welke maatregelen kan de werkgever treffen?
De werkgever kan:
*beschermende kleding, voldoende drinkwater en zonnebrandcreme verstrekken;
* de werkplanning aanpassen;
* extra pauzes inplannen, het werk rouleren en zorgen voor een goed geventileerde en klimaatgeregelde schaftgelegenheid;
* waar mogelijk het werk afschermen;
* zo nodig de werktijden aanpassen. Werknemers hebben echter, ook indien de aangepaste werktijd minder uren omvat, recht op doorbetaling van loon voor acht uur;
* indien nodig beperken van de reisduur naar en van werk (max. 45 minuten), overige reistijd valt binnen de aangepaste werktijden;
* zo nodig bij zeer hoge temperaturen werken met een aangepaste werktijd van maximaal zes uur, inclusief pauzes met een totaaltijd van minimaal 60 minuten.
CAO Dakbedekking: welke maatregelen kan ik als werknemer zelf nemen?
* Doe het koel als het koeler kan;
* Wees koel, rust op tijd uit en neem het risico serieus;
* Draag verkoelende kleding (lange mouwen, pet met nekflap);
* Drink genoeg;
* Zoek verkoeling als je vaag of draaierig wordt;
* Wijs uw collega`s op de risico`s;
* Waarschuw uw baas als het te gevaarlijk wordt;
* Smeer u in met zonnebrandcreme.

CAO Dakbedekking: zijn er wachtdagen bij ziekte?
Nee, er zijn geen wachtdagen van toepassing bij ziekte.
CAO Dakdekking: wanneer heb ik recht op een contract voor onbepaalde tijd?
Indien u een dienstbetrekking bent aangegaan voor onbepaalde tijd, bepaalde tijd of een bepaald project en u bent langer dan 12 maanden in dienst, wordt u geacht voor onbepaalde tijd in dienst te zijn.
CAO Hiswa: gelden er wachtdagen bij ziekte?
Er zijn geen wachtdagen van toepassing bij ziekte.
CAO Hiswa: heb ik recht op loondoorbetaling tijdens ziekte?
Tijdens ziekte heeft u recht op doorbetaling van:

1e jaar 100%

2e jaar 70% van het loon

CAO Hiswa: kom ik bij arbeidsongeschiktheid in aanmerking voor een eindejaarsuitkering?

Ja, de uitkering moet 80-100% zijn en het jaar daarvoor moet ook een eindejaarsuitkering zijn ontvangen of de werknemer moet een IVA-uitkeringsgerechtigde zijn. In beide gevallen is er recht op een bedrag van € 600,- bruto.

CAO Hiswa: kom ik in aanmerking voor een bonus bij re-integratie?

Bij re-integratie in deeltijd in de eigen functie: over de gewerkte uren 100% en over de niet gewerkte uren 70% van het uursalaris. Bij re-integratie in eigen functie met beperkingen: een bij deze werkzaamheden behorend uursalaris, met dien verstande dat minimaal recht bestaat op 85% van zijn oorspronkelijke uursalaris over de gewerkte uren. Daarnaast bestaat recht op 70% over de niet gewerkte uren; bij re-integratie in een lager ingedeelde functie: over elk gewerkt uur het bij de lager ingedeelde functie behorende uursalaris, met dien verstande dat minimaal recht bestaat op 85% van zijn oorspronkelijke uursalaris over de gewerkte uren.

CAO Houthandel: gelden er wachtdagen bij ziekte?

Bij ziekte geldt 1 wachtdag, die vervalt als de arbeidsongeschiktheid door ziekte 2 werkdagen of langer duurt.

CAO Houthandel: heb ik recht op loondoorbetaling tijdens ziekte?

U heeft tijdens ziekte recht op loondoorbetaling volgens de volgende staffel:
1ste half jaar 100%

2de half jaar 85%

3de half jaar 80%

4de half jaar 75% 

CAO Houthandel: is er recht op een aanvulling van loon gedurende kortdurend zorgverlof?
Een werknemer die kortdurend zorgverlof opneemt in het kader van stervensbegeleiding van kinderen, ouders of partner heeft recht op een aanvulling van loon tot 100% door de werkgever.
CAO Houthandel: kom ik bij arbeidsongeschiktheid in aanmerking voor een eindejaarsuitkering?
Nee, er zijn geen cao-afspraken gemaakt over het verstrekken van een eindejaarsuitkering in geval van arbeidsongeschiktheid.
CAO Houthandel: kom ik in aanmerking voor een bonus bij re-integratie?

Werknemers die actief bezig zijn met terugkeer in hun eigen of een andere functie bij het eigen bedrijf of elders en in die functie gedurende 2 maanden volledig werkzaam zijn geweest krijgen 100% van het loon betaald over de periode waarin er actief gewerkt is aan re-integratie. De aanvulling tot 100% wordt achteraf met terugwerkende kracht tot het moment waarop de re-integratie is gestart als bonus uitgekeerd. De bonus heeft betrekking op re-integratie in het tweede ziektejaar.

CAO Houtverwerkende industrie: gelden er wachtdagen bij ziekte?
Nee, er zijn geen wachtdagen van toepassing bij ziekte.
CAO Houtverwerkende industrie: heb ik recht op loondoorbetaling tijdens ziekte?

Tijdens ziekte heeft u recht op loondoorbetaling van:      100% over de eerste drie maanden
90% over de vierde tot en met de zesde maand
85% over de zevende tot en met de 12de maand
80% gedurende het tweede jaar van ziekte.
Vanaf de 3e ziekmelding per kalenderjaar over de eerste vier weken van ziekte recht op 90% van het bruto-inkomen.

CAO Houtverwerkende industrie: kom ik in aanmerking voor een bonus bij re-integratie?

Bij re-integratie zonder beperkingen heeft u recht op aanuvlling tot 100%. Bij re-integratie met beperkingen wordt het loon over de gewerkte uren aangevuld. Deze aanvulling bedraagt de helft van het verschil tussen zijn oude (100%) uurloon en het uurloon dat hij verdient gedurende ziekte.

CAO Meubel: kom ik in aanmerking voor een bonus bij re-integratie?
Nee, er zijn geen cao-afspraken gemaakt over het verstrekken van een bonus bij succesvolle re-integratie.
CAO Meubelindustrie: gelden er wachtdagen bij ziekte?
Nee, er zijn geen wachtdagen van toepassing bij ziekte.
CAO Meubelindustrie: heb ik recht op loondoorbetaling tijdens ziekte?

Ja, in geval van ziekte heeft u recht op 100% loondoorbetaling gedurende het eerste jaar en 70% van het loon gedurende het tweede jaar. Bij elke derde en volgende ziekmelding per kalenderjaar geldt dat de uitkering gedurende maximaal vier weken gelijk is aan 90% van het loon. Indien de arbeidsongeschiktheid naar het oordeel van de bedrijfsarts het gevolg is van een bedrijfsongeval of een chronische ziekte, dan heeft u gedurende deze periode recht op volledige loonbetaling. 

CAO Meubelindustrie: is er een mogelijkheid tot vierdaagse werkweek?
Werknemers van 55 jaar en ouder worden in staat gesteld vier dagen per week te werken. Werknemers van 55 jaar en ouder werkzaam in een rooster van 4 keer 9,5 uur hebben tevens het recht een werkweek te realiseren met een kleiner aantal uren. De werknemer van 55 jaar en ouder gebruikt voor de vierdaagse werkweek alle niet vastgestelde vakantie- en roostervrije dagen en de niet-collectief vastgestelde roostervrije dagen.
CAO Meubelindustrie: is er recht op langdurig zorgverlof?
Een werknemer heeft recht op onbetaald verlof gedurende maximaal 6 maanden in het kader van de verzorging van een terminaal zieke.
CAO Mortel en Morteltransport: gelden er wachtdagen bij ziekte?
Nee, er zijn geen wachtdagen van toepassing bij ziekte.
CAO Mortel en Morteltransport: heb ik recht op loondoorbetaling tijdens ziekte?
Tijdens ziekte heeft u recht op doorbetaling van:
1e jaar 100%
2e jaar 70% van het loon
CAO Mortel en Morteltransport: kom ik in aanmerking voor een bonus bij re-integratie?

Een werknemer die tijdens de tweede 52 weken arbeidsongeschiktheid fulltime dan wel deeltijd en duurzaam (minimaal 3 maanden) is gereïntegreerd, ontvangt een re-integratiebonus van 30% van het individueel overeengekomen loon over de gehele periode die na afloop van het eerste ziektejaar tot aan het moment van re-integratie is verstreken. Re-integratie kan binnen of buiten bedrijf(stak) en in dezelfde of in een andere functie tot stand komen.

CAO Natuursteen: gelden er wachtdagen bij ziekte?
De werknemer krijgt 1 extra roostervrije dag per jaar; bij de tweede ziekmelding door de werknemer in een jaar wordt deze extra roostervrije dag door de werknemer ingeleverd; bij de derde ziekmelding in deze periode heeft de werkgever de mogelijkheid de werknemer een vakantiedag op te laten nemen.
CAO Natuursteen: heb ik recht op loondoorbetaling bij ziekte?
In geval van ziekte heeft u recht op loondoorbetaling volgens de volgende staffel:

Eerste jaar:

Eerste 26 weken: 100%

27 tot 52 weken: 90%

Tweede jaar:

Eerste 26 weken: 80%

27 tot 52 weken: 70%

CAO Natuursteen: Hoe wordt de dienstjarentoeslag berekend?
* De dienstjarentoeslag van 3% bij 5 jaar wordt alleen berekend over het garantieloon (en dus niet over een eventuele prestatietoeslag).
* De dienstjarentoeslag van 1% bij 10 jaar dienstverband komt boven op de dienstjarentoeslag van 3% bij 5 jaar dienst voor de werkgever, maar u krijgt die 1% alleen als uw vast overeengekomen loon niet hoger is dan het garantieloon plus 5%.
 
U heeft alleen iets aan de dienstjarentoeslag van 1% bij 10 jaar dienst voor de baas als u het garantieloon verdient en nauwelijks (minder dan 1%) tot geen prestatietoeslag krijgt.
CAO Natuursteen: is er een mogelijkheid tot vierdaagse werkweek?
Een werknemer van 55 jaar of ouder kan in overleg met zijn werkgever gedurende (een deel van) het jaar zijn werkweek inkorten tot vier dagen. De werknemer gebruikt hiervoor de feestdagen, collectieve roostervrije dagen, zijn verlofdagen en seniorendagen.
De werknemer dient 15 dagen te reserveren voor de zomervakantie en dient rekening te houden met verplichte snipperdagen conform CAO.
CAO Natuursteen: is er recht op (een aanvulling van loon bij) kortdurend zorgverlof?
Een werknemer heeft in elke periode van 12 opeenvolgende maanden recht op maximaal 10 dagen zorgverlof voor de noodzakelijke verzorging in verband met ernstige ziekte  van de partner, inwonend kind of een ouder van de werknemer. De werknemer heeft gedurende deze periode recht op doorbetaling van het gehele loon.
CAO Natuursteen: kom ik in aanmerking voor een bonus bij re-integratie?

Ja, indien en zolang u actief meewerkt aan re-integratie in het arbeidsproces, vult de werkgever uw loon aan tot 100%.

CAO Orgelbouw: gelden er wachtdagen bij ziekte?
Nee, er zijn bij ziekte geen wachtdagen van toepassing.
CAO Orgelbouw: heb ik recht op loondoorbetaling tijdens ziekte?
Tijdens ziekte heeft u recht op doorbetaling van:

6 maanden 100%

6 maanden 90%

12 maanden 75% van het loon

CAO Orgelbouw: kom ik in aanmerking voor een bonus bij re-integratie?

Als u in een re-ïntegratietraject zit ontvangt u in het tweede ziektejaar loondoorbetaling tot 100% voor de uren waarop u daadwerkelijk aanwezig is op het bedrijf en aan het re-ïntegreren is.

Cao Orgelbouw: Wat is de hoogte van de loondoorbetaling tijdens ziekte?

Tijdens ziekte heeft u recht op doorbetaling van:
1e jaar 100%

2e jaar 70% van het loon

CAO Parket: gelden er wachtdagen bij ziekte?

Er kan een wachtdag worden ingehouden tot een maximum van 6 per jaar. Behalve als het gaat om een bedrijfsongeval.

CAO Parket: heb ik recht op loondoorbetaling tijdens ziekte?
Tijdens ziekte heeft u recht op doorbetaling van:

1e jaar 100%

2e jaar 70% van het loon

CAO Parket: kom ik bij arbeidsongeschiktheid in aanmerking voor een eindejaarsuitkering?
U komt niet in aanmerking voor een eindejaarsuitkering in het geval van arbeidsongeschiktheid.
CAO Parket: kom ik in aanmerking voor een bonus bij re-integratie?

U heeft recht op een bonus tot 100% indien u aantoonbaar actief re-integreert.

CAO Schilders: Als ik tijdens de collectieve wintersluiting ziek ben. Wat gebeurt er met de ingeroosterde verlofdagen?

Tijdens de wintersluiting worden twee soorten verlofdagen ingeroosterd, namelijk de verplichte snipperdag en de extra verplichte snipperdag.
De verplichte snipperdag: als u arbeidsongeschikt bent op een ingeroosterde verplichte snipperdag heeft u recht op doorbetaling van loon. Tevens ontvangt u over deze periode de vakantiebonnen. Uw werkgever dient u in de gelegenheid te stellen de verplichte snipperdag dag in de toekomst onbetaald opnemen.

De extra verplichte snipperdag: als u arbeidsongeschikt bent op een ingeplande extra verplichte snipperdag heeft uw werkgever geen loonplicht. Bij arbeidsongeschiktheid heeft u wel recht op vakantiebonnen maar geen recht op loon. Uw werkgever hoeft u niet in de gelegenheid te stellen de extra verplichte snipperdag in de toekomst op te nemen.

CAO Schilders: ben ik verplicht deel te nemen aan het jaarmodel?

U bent niet verplicht om deel te nemen aan het jaarmodel. Het maken van afspraken over deelname aan het jaarmodel is vrijwillig, en kan dus noch door uw werkgever, noch door u worden afgedwongen.
Een onderneming kan echter wel besluiten tot collectieve deelname als, tenminste de helft van het aantal in de onderneming werkzame werknemers instemt met deelname.

CAO Schilders: gelden er wachtdagen bij ziekte?

De werkgever is gerechtigd bij de tweede en derde ziekmelding binnen één kalenderjaar telkens een wachtdag in acht te nemen. Over wachtdagen is de werkgever u geen loon verschuldigd.

CAO Schilders: heb ik 5 mei recht op een doorbetaalde vrije dag?

U heeft geen recht op een doorbetaalde vrije dag. Echter kunt u niet tegen uw wens verplicht worden om te werken op Bevrijdingsdag.

CAO Schilders: heb ik recht op loondoorbetaling tijdens ziekte?
In geval van ziekte heeft u recht op doorbetaling van loon volgens de volgende staffel:
* de eerste 26 weken     95% van het loon;
* de tweede 26 weken    90% van het loon;
* de derde 26 weken      85% van het loon;
* de vierde 26 weken     70% van het loon.
CAO Schilders: heb ik recht op verlof ten behoeve van stervensbegeleiding?
U heeft recht op maximaal tien dagen verlof met behoud van het volledige loon, in verband met stervensbegeleiding van een terminaal zieke huisgenoot. De dagen kunnen in overleg met uw werkgever al dan niet aaneengesloten of in gedeelten van dagen worden opgenomen.
CAO Schilders: kom ik bij arbeidsongeschiktheid in aanmerking voor een eindejaarsuitkering ?

Indien u op 1 november recht heeft op een uitkering krachtens de Wao-verzekering ontvangt u in de maand december voor zover de premie daartoe toereikend is een bruto uitkering van:
€ 725,- bij 80% of meer arbeidsongeschiktheid
€ 525,- bij 65 tot 80% arbeidsongeschiktheid
€ 435,- bij 55 tot 65% arbeidsongeschiktheid
€ 363,- bij 45 tot 55% arbeidsongeschiktheid
€ 290,- bij 35 tot 45% arbeidsongeschiktheid
Op deze bedragen zijn de wettelijke inhoudingen van toepassing.

CAO Tentoonstellingsbedrijven: gelden er wachtdagen bij ziekte?

Vanaf de 2e ziekmelding kan een wachtdag worden ingehouden, behalve als het gaat om een bedrijfsongeval.

CAO Tentoonstellingsbedrijven: heb ik recht op loondoorbetaling tijdens ziekte?
Tijdens ziekte heeft u recht op doorbetaling van:

6 maanden 100%

18 maanden 80% van het loon

CAO Tentoonstellingsbedrijven: kom ik bij arbeidsongeschiktheid in aanmerking voor een eindejaarsuitkering?

U kunt bij arbeidsongeschiktheid in aanmerking komen voor een eindejaarsuitkering. De uitkering kent de volgende staffel:
Arbeidsongeschiktheidsklasse, uitkering bij dagloon tot € 83,35:
45 - 55%               € 352,-
55 - 65%               € 422,-
65 - 80%               € 487,-
80 - 100%             € 563,-
 
Arbeidsongeschiktheidsklasse, uitkeriing bij dagloon van € 83,35 en meer:
45 - 55%               € 144,-
55 - 65%               € 211,-
65 - 80%               € 281,-

80 - 100%             € 352,-

CAO Tentoonstellingsbedrijven: kom ik in aanmerking voor een bonus bij re-integratie?

Bij actieve re-integratie, of op arbeids-therapeutische basis geheel of gedeeltelijk het werk hervatten, heeft u recht op een bonus tot 100% van het loon.

CAO Timmerindustrie: gelden er wachtdagen bij ziekte?

Vanaf de derde ziekmelding -gedurende een kalenderjaar- hoeft geen loon te worden betaald over de eerste ziektedag.

Dit geldt niet voor chronisch zieken (naar het oordeel van de bedrijfsarts) en slachtoffers van een bedrijfsongeval.

CAO Timmerindustrie: heb ik recht op loondoorbetaling tijdens ziekte?

U heeft tijdens ziekte recht op loondoorbetaling. Voor nieuwe ziekmeldingen geldt dat uw werkgever een loondoorbetalingsverplichting heeft van het individueel overeengekomen loon volgens onderstaande staffel:

- Gedurende het eerste halfjaar 100%

- Gedurende het tweede halfjaar 85%

- Gedurende het derde halfjaar 80%

- Gedurende het vierde halfjaar 75%


Chronisch zieken (naar het oordeel van de bedrijfsarts) en slachtoffers van een bedrijfsongeval

ontvangen in ieder geval 100%.

CAO Timmerindustrie: kom ik in aanmerking voor de aanvullingsuitkering voor de ww als mijn werkgever failliet is gegaan?
Indien uw werkgever failliet is gegaan komt u niet in aanmerking voor de aanvulling.
CAO Timmerindustrie: kom ik in aanmerking voor een bonus bij re-integratie?

In geval van een re-integratietraject binnen twee jaar, in dezelfde of een andere functie ontvangt u 100% loon over ieder gewerkt uur. Re-integreert u in een lager gehonoreerde functie dan ontvangt u 100% loondoorbetaling gebaseerd op uw oude salaris van de functie, waarin u uitviel.

CAO Woondiensten: gelden er wachtdagen bij ziekte?
Nee, er zijn geen wachtdagen van toepassing bij ziekte.
CAO Woondiensten: Hoeveel extra roostervrije uren kan een werknemer van 55 jaar of ouder kopen met zijn loopbaanontwikkelingsbudget?

Een werknemer van 55 jaar of ouder heeft het recht per jaar 28 uur te kopen en op te nemen. Indien een werknemer van dit recht geen gebruik maakt, schuift dit recht door naar een volgend kalenderjaar.

CAO Woondiensten: kom ik in aanmerking voor een bonus bij re-integratie?

Bij succesvolle re-integratie in het tweede ziektejaar ontvangt u  met terugwerkende kracht over de periode dat u inspanning heeft verricht voor de re-integratie een bonus in het
tweede ziektejaar van twintig procent van het laatstverdiende brutoloon. Er is sprake van een succesvolle re-integratie als u twee maanden gere-integreerd is tegen minimaal vijftig procent van het brutoloon. De peildatum voor de bepaling van de hoogte van het brutoloon is de laatste dag van het eerste ziektejaar.

CAO Woondiensten: komen werknemers bij arbeidsongeschiktheid in aanmerking voor een eindejaarsuitkering?

Een (ex-)werknemer jonger dan 60 jaar heeft recht op een eindejaarsuitkering, volgens de bepalingen van de statuten en het pensioenreglement van SPW, als:

• op 1 oktober van enig jaar de maximale uitkeringstermijn van het AP is verstreken, of:

• op 1 januari 1995 het derde WAO-jaar is verstreken.

De hoogte van de eindejaarsuitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid op 1 oktober van het betreffende jaar. De

eindejaarsuitkering bedraagt bij volledige arbeidsongeschiktheid 542 euro bruto.

Een gedeeltelijk arbeidsongeschikte (ex-) werknemer krijgt deze uitkering naar

rato.

De Rechtbank heeft het faillissement uitgesproken van het bedrijf, wat zal er nu geschieden?
Er zal dan ook een curator zijn benoemd, deze zal zorgdragen voor de afwikkeling van het faillissement. Een van de eerste zaken die zullen plaatsvinden is de aanzegging van het ontslag. In beginsel is de maximale opzegtermijn 6 weken, mits oude regeling van toepassing is. Tevens zal u een faillissementsuitkering moeten aanvragen, zodat eventuele vorderingen door het UWV worden overgenomen.
Het is niet mijn schuld dat ik bij mijn baas weg moet. Mag hij mij toch aan het concurrentiebeding houden?

Als het de schuld van uw werkgever is dat u vertrekt, mag hij u niet aan het concurrentiebeding houden. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als uw werkgever u grof beledigt of ernstig bedreigt of als hij gedoogt dat uw collega’s dat doen. Ook als hij u dingen wil laten doen die in strijd zijn met de wet of de goede zeden, of als hij anderszins op grove wijze zijn verplichtingen tegenover u als werkgever niet nakomt.

Uw werkgever mag u ook niet aan het concurrentiebeding houden als u vertrekt omdat uw gezondheid anders ernstig gevaar loopt, of wanneer vanwege andere omstandigheden niet langer van u kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. 

Wanneer hij u tijdens de proeftijd ontslaat en u aan het concurrentiebeding wil houden, zal de rechter dat in de regel als onbillijke benadeling beschouwen. Dat oordeel zal hij in de regel ook hebben als men u in geval van faillissement aan het concurrentiebeding wil houden.

Ik ben voor mijn baas heel ander werk gaan doen. Is het concurrentiebeding nog geldig?

Dat hangt van een aantal zaken in onderlinge samenhang af. Van belang is daarbij onder meer de aard van het concurrentiebeding. 

Wil het concurrentiebeding zijn geldigheid verliezen, dan moet in de eerste plaats sprake zijn van een ingrijpende wijziging van uw functie. 
In de tweede plaats moet door die functiewijziging het concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder zijn gaan drukken. Dat houdt in dat het voor u, door de functiewijziging moeilijker moet zijn geworden om na beëindiging van zijn dienstverband gelijkwaardige werkzaamheden te verrichten.

 

Ik heb geen concurrentiebeding getekend. Mag ik als concurrent voor mezelf beginnen?

Als u niet gebonden bent aan een concurrentiebeding, betekent dat nog niet dat u helemaal geen rekening hoeft te houden met de concurrentiepositie van uw werkgever.
U mag in dat geval na beëindiging van het dienstverband wel gebruik maken van verworven algemene kennis, ervaring en goodwill.

U mag echter niet proberen om de klanten van uw ex-werkgever af te pakken. Zeker niet als dit gebeurt met gebruikmaking van diens klantbestanden. 

Ook mag u geen klanten van uw ex-werkgever benaderen die met hem geen duurzame relatie hadden. Van specifieke kennis over een nieuw product mag u niet direct na beëindiging van de arbeidsovereenkomst gebruik maken. U mag uw ex-werkgever ook niet schaden door met diens specifieke bedrijfsgeheimen op de loop te gaan.

 

Ik kan een baantje krijgen voor een half jaar. Moet ik dan een concurrentiebeding accepteren?

De wet staat dat wel toe. Let echter op de verhouding. Hoe staat het bijvoorbeeld met de geldigheidsduur van het concurrentiebeding? Die zou in elk geval niet langer moeten zijn dan de duur van de arbeidsovereenkomst. In dit geval dus maximaal een half jaar.

Ik wil een andere werkgever, maar door het concurrentiebeding kan ik dan mijn werk niet meer doen. Wat nu?

U kunt uw werkgever schriftelijk vragen om geen beroep op het concurrentiebeding te doen wanneer u de arbeidsovereenkomst beëindigt, of om de werking ervan te beperken.
Wanneer uw werkgever weigert, kunt u de rechter vragen om het concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk te vernietigen. U moet dan duidelijk maken dat u door het concurrentiebeding onbillijk wordt benadeeld in verhouding tot het belang dat uw werkgever bij dat beding heeft.

Als de werkgever niet of nauwelijks baat bij het beding heeft en u er juist erg door geschaad wordt, dan heeft u een goede kans dat de rechter het beding vernietigt of matigt.

Ik wil minder gaan werken. Wat moet ik doen?
De Wet Aanpassing Arbeidsduur is van toepassing. U dient een schriftelijk verzoek in te dienen bij uw werkgever minimaal 4 maanden voor de datum dat aanpassing gewenst is. In het verzoek moet de omvang van de aanpassing en werkdagen bevatten. Daarnaast dient u ten minste 1 jaar in dienst zijn.
Deze regeling is niet van toepassing op ondernemingen met minder dan 10 werknemers.
Kan de werkgever mijn verzoek om aanpassing arbeidsduur afwijzen?

De werkgever mag uw verzoek alleen afwijzen als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang of dienstbelang, zoals onvoldoende personeel om het werk op te vangen.

Kan een uitzendkracht gebruik maken van de fiscale regeling vakbondscontributie?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de cao die van toepassing is; ABU of NBBU.                                                                   

ABU: uitzendonderneming is verplicht vakbondscontributie te verrekenen.                                                                                             

NBBU: uitzendonderneming is niet verplicht vakbondscontributie te verrekenen. De mogelijkheid hiertoe wordt wel genoemd in in de cao, echter het is geen verplichting voor het uitzendburo.

Mag de werkgever een afwezigheidspremie (om ziekteverzuim tegen te gaan) inhouden op het loon?
Nee, wettelijk mag de werkgever dit niet doen. De werkgever kan bij de tweede en derde ziektemelding, indien opgenomen in de CAO, gedurende een kalenderjaar uw loon van de eerste ziektedag inhouden.
Mag een concurrentiebeding heel Nederland betreffen?

Ja, dat mag en zelfs de hele wereld. Hier geldt echter een voorbehoud.
Er moet een samenhang zijn met de actieradius van het bedrijf. Als een bedrijf bijvoorbeeld alleen actief is in de regio Utrecht, mag het concurrentiebeding u niet verbieden soortgelijke werkzaamheden te gaan  verrichten bij een bedrijf, dat zich richt op de regio Drenthe.
Verder is van belang dat het beding u niet mag verbieden in branches te werken waarin het bedrijf zelf niet werkzaam is.

Mag mijn werkgever de lease-auto innemen bij langdurig ziekte?
Dit is afhankelijk van de afspraken in het bedrijfsreglement of leasecontract. Indien de auto onderdeel is van het arbeidsvoorwaardenpakket en hier geen afspraken over zijn gemaakt mag de werkgever de auto niet zomaar innemen.
Mijn kind is opgenomen in het ziekenhuis en heeft hierna ook zorg nodig. Hoe zit het met calamiteiten- en zorgverlof?

Als uw kind noodzakelijke thuiszorg nodig heeft en er is niemand anders die de zorg op zich kan nemen, dan kunt u kortdurend zorgverlof opnemen. Dit is een wettelijk recht, vastgelegd in de Wet Arbeid en Zorg. U heeft dan recht op verlof van maximaal 2 maal de afgesproken arbeidsduur per week (maximaal 10 kalenderdagen per jaar). U ontvangt hiervoor 70% van uw salaris. De werkgever kan het verlof alleen weigeren als er sprake is van zeer zwaarwegend bedrijfsbelang.

Mijn man zit een maand in de gevangenis. Heeft hij recht op loondoorbetaling?

Als uw man gedetineerd is, heeft de werkgever in beginsel geen plicht tot loondoorbetaling. Uw man kan immers de bedongen arbeid niet verrichten. Doordat hij geen loon ontvangt bouwt hij ook geen verlofdagen en pensioen op. Als er een feestdag valt in de detentieperiode, komt deze ook te vervallen.

Mijn uitzendbureau verbiedt me om bij de inlener in dienst te treden. Kan dat zomaar?

Als u een arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau heeft waarin een concurrentiebeding is opgenomen, dan kan uw uitzendbureau u daaraan houden. Het kan ook zijn dat uw uitzendbureau met de inlener is overeengekomen dat die u niet of tegen een bepaalde vergoeding in dienst neemt.

In beide gevallen kunt u een beroep op de rechter doen als u van mening bent dat het beding u onevenredig zwaar benadeelt.

 

Waar dient rekening mee te worden gehouden bij het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst?
Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst moet een werknemer een schriftelijk opgave worden verstrekt met tenminste de volgende gegevens: naam en woonplaats van partijen, plaats waar arbeid wordt verricht, functie van de werknemer, datum indiensttreding, eventuele proeftijd, duur arbeidsovereenkomst, aanspraak op vakantie, opzegtermijn, loon en termijn van uitbetaling, arbeidsduur per dag of week, eventuele pensioenregeling en van toepassing zijnde cao.
Voor specifieke cao bepalingen willen wij u adviseren de heldpesk te raadplegen. De helpdesk is bereikbaar op het telefoonnummer 0900 368 268 9.
Wanneer wordt de jaaropgave vakbondscontributie van 2012 verzonden?
De jaaropgave wordt verspreid met het sectormagazine. Rond 6 oktober ontvangt u deze op uw huisadres.
Wat kan ik doen als mijn werkgever mijn loon niet (op tijd) betaald?
Als uw werkgever uw loon niet (op tijd) betaald, kunt u contact opnemen met de helpdesk, zodat er een dossier voor u kan worden aangemaakt. Hierna zal de vakbond uw achterstallige loon vorderen bij uw werkgever.
De helpdesk is bereikbaar op het telefoonnummer 0900 368 268 9.
Wat kan ik met een levensloopregeling doen?
De levensloopregeling en de spaarloonregeling zijn per 1 januari 2012 afgeschaft. Er is een overgangsregeling voor de levensloopregeling tot 1 januari 2022.
De overgangsregeling levensloopregeling maakt onderscheid tussen deelnemers die meer of minder dan € 3.000 gespaard hebben.
 
Wat zijn bovenwettelijke vakantiedagen?
In de wet staat dat iedere werknemer in Nederland recht heeft op vier weken vakantie. Voor iemand die fulltime werkt, zijn dit 4 x 5 = 20 werkdagen. Dit is het aantal wettelijke vakantiedagen. Het aantal vakantiedagen in de cao is vaak hoger. Bovenwettelijke vakantiedagen zijn die vakantiedagen die u extra krijgt bóvenop het wettelijk minimum van 20 dagen.
Welk loon dien ik als timmerman te ontvangen?
U dient het loon te ontvangen behorend bij de functie die daadwerkelijk wordt uitgeoefend. Denk hierbij aan het onderscheid timmerman I en II.
Wie stelt de vakantiedagen vast?
De werkgever stelt de vakantiedagen vast. Hij moet dit wel doen overeenkomstig uw wensen. Daar mag hij alleen van afwijken als anders ‘de continuïteit van het bedrijfsproces’ in gevaar komt. Dus als er door uw afwezigheid grote problemen ontstaan voor de voortgang van het bedrijf.Koopkracht echte banen
Koopkracht en echte banen