FNV Bouw maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten

 Veelgestelde vragen 

Veelgestelde vragen 

Medezeggenschap & HRM

Mag ik als OR lid opmerkingen maken met betrekking tot arbo-zaken en cao-aangelegenheden? Mijn uitvoerder zegt dat juist ik als OR lid mijn mond over deze zaken moet houden. Hoe zit dit?

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) kent aan de ondernemingsraad (OR) een stimulerende taak toe met betrekking tot de volgende onderwerpen:

- arbeidsvoorwaarden,

- arbeidsomstandigheden en arbeidstijden,

- werkoverleg en interne delegatie,

- gelijke behandeling mannen/vrouwen,

- non-discriminatie,

- inschakeling gehandicapten,

- inschakeling minderheden,

- bedrijfsmilieuzorg.

Om deze taak uit te oefenen kan de OR gebruik maken van zijn initiatiefrecht, adviesrecht en instemmingsrecht . De daarvoor benodigde informatie kan de OR krijgen op grond van het informatierecht

Natuurlijk kan de OR ook op andere gebieden initiatieven nemen en stimulerend optreden, maar vooral de hierboven genoemde onderwerpen moeten bijzondere aandachtspunten zijn voor iedere OR.

De OR-leden vormen samen de ondernemingsraad en het is 'de ondernemingsraad als groep' die gebruik maakt van de rechten zoals die in de WOR staan. Als u (als OR-lid) bepaalde zaken opmerkt is het niet uw taak om er zelf mee aan de slag te gaan. Het is uw taak als OR-lid om deze zaken in de OR te bespreken en gezamenlijk met uw OR-collega's af te spreken wat de OR daaraan kan doen. Misschien kan de OR daarvoor een commissie Sociaal Beleid in het leven roepen die voorstellen maakt ter verbetering.
Koopkracht echte banen
Koopkracht en echte banen