Medezeggenschap

Bent u actief in de medezeggenschapsraad van uw bedrijf? Hier vindt alle informatie over medezeggenschap >>

Veelgestelde vragen lijst

Medezeggenschap: Aan welke voorwaarden moet een instemmingsverzoek voldoen?

​Een instemmingsverzoek moet schriftelijk worden gedaan met het voorgenomen besluit, en een overzicht van de beweegredenen en de gevolgen die het besluit naar verwachting heeft voor de medewerkers. De ondernemingsraad kan pas beslissen op het instemmingsverzoek nadat het ten minste eenmaal in de overlegvergadering is besproken. En het liefst wanneer met de achterban is gesproken en die achterban door het bedrijf zelf goed is geïnformeerd.

Medezeggenschap: Bestaat er zoiets als een stappenplan voor or-verkiezingen en hoe ziet dat er dan uit?

In de WOR staat in verschillende wetsartikelen de stappen rond or-verkiezingen maar die moet je er dan uit halen. Uitgeverijen hebben boeken daarover gemaakt of checklists. Dat hebben de vakbonden ook gedaan. ​Meer informatie over het stappenplan vindt u bij medezeggenschap op de pagina over verkiezingen.

Medezeggenschap: Hoe kan de or de flexibilisering van het werknemersbestand 'terugdringen'?

​Maak eerst het beeld van de huidige praktijk volledig en stel dan het gewenste beleid vast. Zie dat je de directie op de lijn van de or krijgt en deel je visie waarbij je de bevoegdheden van de or gebruikt. Daarna stel je de praktijk bij. Vervolgens: houdt je aan cao / regels en je leeft de uitzend cao na (art. 28,1, WOR). Je moet je houden aan arboregels (art. 28,1, WOR). Gebruik het initiatiefrecht or (art 23, 3, WOR) en het adviesrecht. Groepsgewijs inlenen van arbeidskracht (WOR art. 25, 1g,). Op naar de gewenste situatie.

Medezeggenschap: Hoe kom je in de or?

Werknemers die lid zijn van een vakorganisatie kunnen zich kandidaat laten stellen door hun eigen vakbond. Wie kandidaat wil zijn op de lijst van FNV Bouw moet een zogenoemde bereidverklaring invullen en ondertekenen. Deze moet naar het aangegeven adres (gewoonlijk het regiokantoor van de bond die de namen doorgeeft aan de verkiezingscommissie). Ongeorganiseerden kunnen zichzelf kandidaat stellen. Zie de nieuwe WOR, juli 2013.

Medezeggenschap: Hoe komen arbeidsvoorwaarden op het bordje van de or?

​De or kan via 7 manieren te maken krijgen met het onderwerp arbeidsvoorwaarden.
A. Via artikel 28 WOR, het controlerecht en gekoppeld aan de taak van de or (art. 2 WOR).
B. Door mee te werken aan de personeelsgids of het personeelshandboek. Veel bedrijven kennen naast de cao ook regelingen voor het personeel die niet in de WOR of cao staan. Dan gaat het om secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden als onkostenvergoeding, lease-autoregeling en studievergoedingen.
C. Via de ondernemingsovereenkomst, oftewel het convenant (art. 32 WOR). Met zo’n overeenkomst tussen or en directie, kan de or afspreken dat meer arbeidsvoorwaardelijke regelingen instemmingsplichtig zijn.
D. De personeelsregelingen van het instemmingsrecht (art. 27 WOR)
E. Bij fusie en reorganisatie wordt vaak een sociaal plan afgesloten. In een sociaal plan staan tal van arbeidsvoorwaardelijke zaken. Na een fusie is er het traject van harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Hoewel de vakbond een sociaal plan afsluit, kan de or daar wel een ondersteunende rol in spelen. In een sociaal plan wordt vaak opgenomen dat harmonisatie van arbeidsvoorwaarden bij een fusie door de beide or-en in het overleg wordt gedaan.
F. De or kan ook voorstellen doen via het initiatiefrecht (art.23 lid 2 WOR).
G.Via regelingen in de cao. Meer cao’s bieden de mogelijkheid om zaken aan te vullen, of van cao-afspraken af te wijken. Wanneer een bedrijf dat wil, dan is overeenstemming met de or vereist.

Deze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.Ga verder