FNV Bouw maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten

 Recht op vroegpensioen blijft 

Recht op vroegpensioen blijft

Terug naar het overzicht

Bouwwerknemers die kort voor hun pensioen worden ontslagen als gevolg van de kredietcrisis, behouden hun recht op vroegpensioen. Deze cao afspraak waarvoor FNV Bouw zich sterk maakte is nu geregeld.

FNV Bouw voorzitter John Kerstens: "Er is tien miljoen gereserveerd voor het vroegpensioen. FNV Bouw wilde niet dat werknemers op de valreep dubbel slachtoffer worden".

Aanvragen lopen via de vakbondsconsulent van FNV Bouw. Uiteraard is het alleen bedoeld voor werknemers die al voldoen aan alle voorwaarden van de 55- of 55+ aanvullingsregelingen van het Bedrijfspensioenfonds Bouw. De ontslagdatum mag niet langer dan drie jaar vóór de uittredingsleeftijd liggen, voor bouwplaatspersoneel 60 en voor uta-personeel 62 jaar.

De regeling geldt van 1 juli 2009 tot 1 april 2011; het gaat om voltijds ontslag wegens bedrijfseconomische redenen in dit tijdvak. Wie voor een deel van de werktijd werkloos raakt, komt helaas niet in aanmerking.

Het gaat om :
•Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen in de periode 1 juli 2009 tot 1 april 2011; en
•De ontslagdatum ligt maximaal drie jaar voor de 60-jarige (UTA 62-jarige) leeftijd
•Er is sprake van een volledige beëindiging van het dienstverband (werknemers die voor een deel werkloos zijn geworden, komen niet in aanmerking voor de tijdelijke vergoeding)
•De werknemer voldoet aan alle voorwaarden van de aanvullingsregeling 55- of de aanvullingsregeling 55+ van BPF Bouw

WAT WORDT VERGOED?
Pensioenpremies: vergoeding premie voor Aanvullingsregeling 55+/55-
1.De hoogte van de vergoedingen voor de Aanvullingsregeling 55+ en de Aanvullingsregeling 55- van het BPF Bouw, is vanaf 1 juli 2009 vastgesteld op de volledige premie die verschuldigd is voor deze beide aanvullingsregelingen.
2.De hoogte van deze vergoeding wordt vastgesteld op basis van het laatst bekende gemiddelde pensioenloon over een aaneengesloten periode van een halfjaar voorafgaande aan de eerste dag van de WW-uitkering, waarop de werknemer ten minste de voor hem normale tijd werkzaam was.

AAN WIE WORDT VERGOED?
De doelgroep is de werknemer die:
- zijn ‘volledige’ dienstbetrekking beëindiging ziet vanwege bedrijfseconomische redenen in de periode 1 juli 2009 tot 1 april 2011 door de werkgever;
- die aansluitend recht heeft op een volledige WW-uitkering (dus niet bij deeltijd -WW of gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid)
- wiens ontslagdatum ligt maximaal 3 jaar voor de (Vroeg)pensioendatum liggen (zie **);
- die op de (Vroeg)pensioendatum aan de voor hem geldende uittredingsvoorwaarden zal kunnen voldoen. Dit betekent concreet voor werknemers geboren: - na 1949 (de 55- werknemers) dat voldaan moet worden aan de referteperioden en overige voorwaarden van artikel 30 (hoofdstuk VII) Pensioenreglement Bouwnijverheid. Geboren vóór 1950 (de 55+ werknemers) betekent dat voldaan moet worden aan de voorwaarden opgenomen in het reglement Vrijwillige Vervroegde Uittreding voor UTA-werknemers in het Bouwbedrijf of het reglement Vroegpensioen voor bouwplaatswerknemers en aan de daarbij behorende VUT-voorwaarden.

AANVRAGEN EN VERVOLGTRAJECT
Aanvraagprocedure:
- De ontslagen bouwplaatswerknemer moet zich daarvoor melden bij de VBC (of cnv). De UTA-
werknemer kan zich rechtstreeks melden bij Cordares;
- Dat moet binnen drie maanden, gerekend vanaf de beëindiging van de dienstbetrekking;
- De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het speciale aanvraagformulier is
gebruikt en dat vergezeld gaat van:
-de ontslagbrief van de werkgever; èn
-de ontslagvergunning, de ontbindingsuitspraak van de kantonrechter, of de beëindigingovereenkomst/verklaring van ontslag met wederzijds goedvinden/ vaststellingsovereenkomst; èn
-de beslissing van het UWV dat een WW-uitkering is toegekend.

Vervolgtraject;
- Het Aanvullingsfonds stuurt de aanvrager vanaf de 1e dag van de WW tot aan de vroegpensioendatum, voor afloop van iedere 6 kalendermaanden een door de werknemer in te
vullen werkloosheidsverklaring. Deze verklaring moet vergezeld van de laatste betalingsspecificatie WW of IOW/IAOW binnen 4 we. aan het Aanvullingsfonds retour worden gezonden.
- Als de werkloosheidsverklaring + betalingsspecificatie niet binnen 4 weken is ingestuurd, wordt geen vergoeding over de verstreken 6 kalendermaanden toegekend.
- Als de WW-uitkering eindigt, moet dit direct schriftelijk aan het Aanvullingsfonds worden gemeld, onder overlegging van een kopie van de beëindigingbrief WW.
- Als na de WW-uitkering een IOW- of IOAW- uitkering wordt toegekend, moet de toekenningbrief worden meegezonden.

**
(Vroeg)pensioendatum voor 55+ werknemers, dus werknemers geboren na 1949: - de eerste dag van de maand waarin de UTA-werknemer de leeftijd van 62 jaar bereikt en de bouwplaatswerknemer de leeftijd van 60 jaar bereikt of indien op die leeftijd niet aan de voorwaarden als genoemd onder artikel 2 lid 3 sub c kan worden voldaan, de vroegst mogelijke latere uittreeddatum;

(Vroeg)pensioendatum voor 55- werknemers, dus werknemers geboren voor 1950: - de eerste dag van de maand waarin de bouwplaatswerknemer de leeftijd van 60 jaar bereikt en de UTA-werknemer de leeftijd van 62 jaar bereikt;

EXTRA AANDACHT NODIG VOOR

•Alleen vergoeding tbv aanvullingsregelingen: De premie voor het ouderdomspensioen (OP) wordt niet vergoed. Doorgaans vindt bijboeking van die premie wel plaats op basis van de ‘gewone’ aanvullingsregeling Bouw die voorziet in bijboeking over de eerste 26 weken van werkloosheid. Na die periode geldt voor oudere werklozen (40 jaar of ouder bij aanvang werkloosheid) dat via het FVP wordt voortgezet. De FVP- regeling blijft in ieder geval tot 1 januari 2011 van kracht. Voor degene die op- of na die datum werkloos wordt is er (voorlopig) geen vervangende regeling.

•Op tijd aanvragen: is van groot belang. De aanvraag wordt onherroepelijk in eerste instantie afgewezen als de termijn wordt overschreden, en zal daarna in principe slechts op basis van ‘hardheid’ opnieuw kunnen worden voorgelegd.

•2 aanvragen in één: de aanvraag ‘tijdelijke vergoeding pensioenpremie etc.’ dient voor deze doelgroep tevens als aanvraag voor de aanvullingsregeling pensioenopbouw eerste 26 we. van werkloosheid. Cordares beschikt nl. over afdoende informatie om het recht te beoordelen. In de toekenningsbrief van Cordares wordt hierop nog eens gewezen.

•Overgangstermijn periode voor ontslagen tussen 1 juli /20 oktober 2009. De aanvragen van werklozen die tot de doelgroep behoren moeten vóór 1 december 2009 worden ingestuurd.

•3 jarencriterium: De ontslagdatum en het (vroeg)pensioenmoment wordt aan dit criterium getoetst. Men voldoet als de ontslagdatum max. 3 jaar ligt voor de vroegst mogelijke VP- datum, nadat is voldaan aan de uittredingsvoorwaarden. Dat geldt ook t.a.v. de wederkerigheidsafspraken als naar de Bouw wordt overgestapt. Zo kent de Timmerindustrie een standaard uittreedleeftijd van 61,5 jaar en kan het zo zijn dat de ontslagdatum moet liggen na de 58,5 jarige leeftijd.

•De bedrijfseconomische reden, moet blijken uit de aanvraag en de bijbehorende bescheiden. Nodig is een schriftelijke verklaring waarop die ontslagreden is benoemd. Cordares gaat niet toetsen of de opgegeven reden ook daadwerkelijk de ontslagreden is.

•WW- uitkering overlopend in IOAW/IOW –uitkering: De ww- uitkeringsduur kan bv. wegens herleving beperkt zijn waarna men overloopt naar een IOAW/IOW – uitkering. Het recht op vergoeding wordt hierdoor echter niet aangetast. Stopt het uitkeringsrecht, dan stopt de toeslag !

•Hervatting werk betekent dat de vergoeding stopt en niet kan herleven. Bij hernieuwde werkloosheid kan natuurlijk wel opnieuw een aanvraag worden ingediend. Niets staat toekenning, mits aan de voorwaarden wordt voldaan, in de weg.

Publicatiedatum: 01-11-2009 

Koopkracht echte banen
Koopkracht en echte banen
Belastingservice